Profil školy

Naša škola

Základná škola sa nachádza v centre obce Kostoľany nad Hornádom v kľudnej a krásnej časti asi 8 km od mesta Košice( severozápadným smerom). Je dostupná hromadnou dopravou.

 Rozvojový program školy

        Každá škola je z hľadiska sociálneho systému jedinečná, vyznačujúca sa svojským vnímaním svojho poslania – vízie. V ďalšej časti si dovolíme podať návrh rozvojového programu ZŠ .

          Návrh koncepcie rozvoja ZŠ M. Kočanovej 2, v Kostoľanoch nad Hornádom, bude vychádzať z doterajšieho poznania troch základných subsystémov, opierajúc sa o trojročné poznanie a riadenie tejto školy. Sú to nasledovné subsystémy:

 • funkcionálny – poslanie školy a jej vzhľad navonok pre pozorovateľa, budova a jej interiér, exteriér, učebne,
 • sociálny – vzťahy medzi vnútornými klientmi, vzájomné vzťahy medzi vonkajšími a vnútornými klientmi, ponuka školy, a to je:
 • klíma tried, vyuč. hodín, aktivity ,
 • organizačná štruktúra školy,
 • vzťahy medzi učiteľmi, vedením a učiteľmi, žiakmi a učiteľmi, rodičmi a učiteľmi ,
 • hodnotový (kultúrny) – obsahuje spoločné hodnoty školy, jej identitu, kvalitu edukačného procesu, autonómiu, ciele a úlohy.

Strategické ciele školy

 • Vychádzať z tradície školy a korekciou pedagogickej koncepcie školy skvalitniť výchovno – vzdelávací proces a výchovné pôsobenie školy
 • Zabezpečiť vysokú odbornosť pedagogického zboru a vytvoriť efektívne pôsobiace motivačné prostredie.
 • Napriek demografickým prognózam a konkurenčnému prostrediu stabilizovať v nasledujúcich rokoch počet žiakov školy.
 • Budovať školu ako otvorený systém, schopný počúvať hlasy zvonku a efektívne komunikovať s vonkajším prostredím.
 • Zaviesť IKT do edukačného procesu.
 • Uplatňovať humanistický prístup k žiakom.
 • Využívať seba hodnotenie žiaka.
 • Rozvíjať záujem o učenie, schopnosť efektívne sa učiť po celý život a pružne sa prispôsobiť

rýchle sa meniacim podmienkam

 • Viesť žiakov k prehĺbeniu vlasteneckého cítenia.

             Využívať  kultúrno – spoločenské aktivity v spolupráci s obecným úradom.

 • Nahradiť direktívny štýl práce učiteľa so žiakmi demokratickým prístupom, optimalizovať

             proces utvárania vedomostí a zručností.

 • Na vyučovacom procese využívať aj atraktívnejšie prostriedky ako sú video,

DVD prehrávač, datavideoprojektor, internet, cestovanie po Slovensku formou   exkurzií

            a výletov.

 • Zabezpečiť počítačovú, finančnú gramotnosť, aktívne ovládanie cudzích jazykov, komunikačné a interpersonálne kompetencie.
 • Vychovávať budúcich plnohodnotných občanov nielen Slovenska ale aj Európy, zaradiť do

učiva tzv. európsku dimenziu vzdelávania – učenie o Európe, z Európy a pre    Európu.

 • Rozvíjať vyššie motívy a formovať ušľachtilé hodnoty ako sú láska, úcta, rešpekt, rovnosť,

bratstvo, sloboda, dobrá vôľa, tolerancia, dôvera, poctivosť, čestnosť, vzájomná  pomoc

            a spolupráca, nenásilné riešenie konfliktov, rozvíjať emocionálnu inteligenciu.

 • Pozornosť venovať ďalšiemu skvalitňovaniu enviromentálnej výchovy, čitateľskej gramotnosti, finančnej gramotnosti v súlade s osnovami.
 • Zvýšiť fyzickú zdatnosť rozvojom pohybových aktivít žiakov .

          Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe  vychádza z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe. Poslanie školy vyplýva aj z komplexnej analýzy školy.     

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola sa stane otvorenou inštitúciou pre rodičov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti. 

Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť.

Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného vzdelávania sú zamerané na:

            Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:

 • umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám, najmä žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia ako formy prevencie sociálno-patologických javov a podchytenia nadaných a talentovaných jedincov,
 • vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom vzdelávaní, ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti,
 • podporovať špecifické záujmy, schopností a nadania žiakov a žiakov s poruchami učenia a správania
 • formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu
 • vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera, sloboda a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia,
 • poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností v oblasti záujmovej činnosti,
 • poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích služieb vo voľnom čase,