Rada školy pri ZŠ Márie Kočanovej 2 bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 10. 11. 2018. Funkčné obdobie začalo dňom 28. 11. 2018, delegovaní p. Andrejčák, p. Záhumenský, na obdobie 4 rokov.

MThLic.,Mgr.Katarína Sabolová, PhD.predsedapedagogický pracovník
Ing. Marek Antolík podpredsedaza rodičov
Alena Medvecováčlennepedagogický pracovník
Mgr. Miroslav Andrejčákčlendelegovaný za OÚ
Martin Záhumenskýčlendelegovaný za OÚ